วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

อัพเดตล่าสุด 2015-07-24 15:27:14
 

วิสัยทัศน์สู่อนาคต

ความมุ่งมั่นในการก้าวไปให้ถึงจุดหมายนั้น ยากที่จะไปถึง เนื่องจากระหว่างทาง มีแรงเสียดทาน "ที่ดียังไม่ได้ ที่ได้ยังไม่ดี" เป็นอย่างนี้ไม่มีวันสิ้นสุด นำไปสู่ขบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในสามมิติ: ความเร็ว ขนาด และทิศทาง ที่ส่งผลกระทบตามมาทั้งในด้านบวก (ตั้งใจ) และด้านลบ (ไม่ได้ตั้งใจ) RASMI ได้ปวารณาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนขบวนการภาคประชาชน สถาบัน/องค์กรภาคประชาชนเพื่อให้สมาชิกของสถาบัน/องค์กรภาคประชาชน ซึ่งคิดเป็นประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศสามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร-อาหารและอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องจนกระทั่งมีพื้นที่ยืน/ส่วนแบ่งตลาดในประเทศได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 และมีพื้นที่ยืน/ส่วนแบ่งตลาดการเงินในประเทศได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ภายในทศวรรษหน้า โดย RASMI จักเข้าร่วมกับเครือข่าย/องค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันนโยบายที่สนับสนุนแนวทางดังกล่าวข้างต้นให้สอดรับกันทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น