หน่วยงานของเรา

อัพเดตล่าสุด 2015-12-18 10:29:23
 

สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ก่อตั้งขึ้นภายใต้ร่มของมูลนิธิบูรณะชนบทฯ เมื่อ 17 มิถุนายน 2534 ซึ่งเป็นยุคที่องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยได้ฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์ทางการเมืองได้คลี่คลาย การก่อตั้งองค์กรสอดรับกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานของมูลนิธิฯ จากการเน้นงานภาคสนามเป็นการผลักดันเชิงนโยบาย สถาบันฯ ดำเนินงานด้านการวิจัย ทั้งงานวิจัยเชิงนโยบาย และวิจัยเชิงปฏิบัติการในประเด็นสำคัญเพื่อขับเคลื่อนทางสังคม โดยให้ความสำคัญกับการที่สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ได้จริง